Hoffnung fir d'Kanner vun d'Tschernobyl a.s.b.l.

Contactez-nous

  • 7, rue Kehlen
  • L-8394 OLM

Donnons ensemble un nouvel Espoir aux Enfants de Tschernobyl.


BIC/SWIFT: CCPL LULL
CCPLLULL : LU34 1111 2051 7520 0000